VEČ OBJAV

DOMAČA DELOVNA MESTA

Delovna mesta nastajajo doma. Kjer naletimo na ovire, se povezujemo z idejno sorodnimi partnerji v tujini.

POŠTENO PLAČILO IN SOCIALNA VARNOST

Spodbujamo redne zaposlitve, pošteno plačilo za opravljeno delo in hitro poplačilo dobaviteljev.

KRATKE VERIGE IN SONARAVNI RAZVOJ

Z načrtnim pristopom lokalno za lokalno krajšamo dobavne verige, skrbimo za enakomeren geografski razvoj in upoštevamo omejitve okolja. Kjer se le da, je embalaža razgradljiva.

DEMOKRATIČNO UPRAVLJANJE

Organizacija dela in razvoj potekata koordinirano, v so-upravljanju delovnega kolektiva in porabniške skupnosti. Vodstveni organi so voljeni, poslovne knjige pa kolektivu kadarkoli dostopne.

POTREBE SKUPNOSTI

Dobrine nastajajo z motivom zadovoljevanja potreb, ne za ustvarjanje dobička. Vsi presežki se namensko vračajo v krepitev osnovne dejavnosti.

NDP TOZD je vključen v ukrepe kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP), ki podpirajo vzdržne oblike kmetovanja. Ukrepi so namenjeni ohranjanju biotske raznovrstnosti, negovanju kulturne krajine, gospodarnem ravnanju z vodami, varovanju tal in prilagajanju na podnebne spremembe nasploh.